Coöperatief leren. 

  Coöperatief Leren is een manier van onderwijzen waarbij het er om gaat dat:

 ·    zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd actief aan het leren zijn,
 ·    er wordt geleerd op basis van interactie,
 ·    de betrokkenheid van de leerlingen hoog is,
 ·    er gericht kansen worden gecreëerd voor leersucces voor alle leerlingen.

  In de uitwerking van Coöperatief Leren door Dr. Spencer Kagan staat centraal: het integreren van deze
  werkwijze in het gebruikelijke onderwijsprogramma met de op de school aanwezige methodes. (Dit in
  tegenstelling tot benaderingen waarbij het Coöperatief Leren een extraatje wordt bovenop het
  gewone lesprogramma). In het Coöperatief Leren is een opbouw opgenomen van speciale activiteiten
  die sociale vaardigheden bij kinderen ontwikkelen. Ook daarbij gaat het niet om een extra programma,
  maar om werkvormen die in de gebruikelijke vakken eenvoudig op te nemen zijn. Zo ontstaat een
  beïnvloeding van sociale vaardigheden én sociaal gedrag direct in het gewone schoolleven.


  Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met 'echt' bedoelen
  we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een
  goed resultaat te behalen.
  Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en
  klassikale werkvormen.
  Het is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd kan worden.


  De basiskenmerken van Coöperatief leren
  1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid     
  De leerlingen hebben elkaar nodig; samen bereik je meer dan alleen.

  2. Individuele verantwoordelijkheid 
  Iedere
leerling levert een zichtbare bijdrage; is aanspreekbaar op groepsactiviteit.

  3.  Directe interactie                                                                                   
  Weinig wachttijd; veel leerlingen zijn tegelijkertijd aan de beurt.

  4.  Samenwerkingsvaardigheden                                                              
  Leerling leren samenwerkingsvaardigheden.

  5.  Evaluatie van het groepsproces                                                           
  Altijd een nabespreking met de leerlingen over groepsproces en -product.

  Hieruit voortvloeiend noemen we ook graag de volgende aspecten:
 
Betrokkenheid: kinderen in een groepje voelen zich betrokken bij het werk en bij de groepsgenoten.
 
Verantwoordelijkheid: de kinderen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor zowel hun eigen werk als
  dat van hun groepsgenoten.
 
Hulpvaardigheid: kinderen zijn bereid en in staat elkaar, wanneer dat nodig is, elkaar te helpen.
 
Zelfstandigheid: groepjes kinderen werken zelfstandig aan een taak zonder de hulp van een leerkracht
  in te roepen.

 
Het belang van coöperatief leren
 
Waarom is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken?
  Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als sociale
  ontwikkeling wordt gestimuleerd, wanneer kinderen samenwerken.

  Bij het samenwerken speelt taal een belangrijke rol. Actief gebruik van taal is nodig om kennis en
  begrip te laten ontstaan.
  Het denkproces van de helper wordt gestimuleerd, omdat deze zijn gedachtegang duidelijk onder
  woorden moet brengen en structureren.

  Naast de verstandelijke ontwikkeling bevordert samenwerken ook de sociale ontwikkeling. Gedurende
  de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van kinderen zich geleidelijk uit en vindt ook
  een verfijning plaats.
  Door de leerlingen op school de gelegenheid te bieden samen te werken, wordt de ontwikkeling van
  sociale vaardigheden en sociaal inzicht gestimuleerd.

  Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te functioneren in het
  maatschappelijk leven. Het is een vaardigheid die in het algemeen zeer gewaardeerd wordt. Goed
  draaiende organisaties, of het nu een gezin, een bedrijf of een toneelvereniging is, zijn afhankelijk van
  mensen die goed kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

  In bijna alle advertenties voor vervulling van vacatures wordt van de kandidaten verwacht dat ze
  beschikken over samenwerkingskwaliteiten. Blijkbaar vinden we het van belang dat mensen in
  teamverband kunnen werken aan een gezamenlijke taakstelling. Als we onze pedagogische opdracht als
  leerkracht en school serieus nemen, dienen we er voor te zorgen dat we leerlingen helpen om zich
  voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.
  Het is ook belangrijk dat wij als school aandacht schenken aan de ontwikkeling van sociale en
  communicatieve  vaardigheden.
  Coöperatie leren bevordert daarnaast het pedagogisch klimaat in de klas. We proberen via coöperatief
  leren te bevorderen dat kinderen respectvol omgaan met elkaar, elkaar helpen en elkaar waarderen
  voor hun inbreng.  
  Coöperatief leren is niet een heel andere aanpak van lesgeven, maar kan geïntegreerd worden in
  bestaande instructiemodellen. Het model van directe instructie waarbij de leerkracht de
  leeractiviteiten van de leerling ondersteunt en in een gewenste richting stuurt, is een model dat ook
  op onze school wordt gebruikt.
  Het coöperatieve leren kan daarin een plaats krijgen. Het directe instructiemoment kent een aantal
  fasen, het Zes-fasen-model:

   1. terugblik,

   2. presentatie,
   3. begeleidende inoefening,
   4. zelfstandige verwerking,
   5. terugkoppeling,
   6. periodieke terugblik.