http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2/

Waarom Passend onderwijs? Kern van Passend onderwijs
  1. Zorgplicht: school zoekt een passende plek
  2. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
  3. Veranderingen in bekostiging: budget en verevening
Aanmelding en toelating Als er na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de toelating, heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding, in afwachting van besluitvorming.

Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014
De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld onder het motto 'passend onderwijs voor elke leerling'. Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur 'zorgplicht'. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende school. Scholen doen nu al heel veel om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning en aandacht te bieden. Door intensief samen te werken kunnen de scholen (nog) meer bieden dan nu. Schoolbesturen vullen elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit van de onderwijsondersteuning voor de leerlingen.
 
Het samenwerkingsverband BePO  bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs die 85 scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel.  Bij elkaar zo'n duizend  leerkrachten  verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt vanaf begin 2012 met elkaar samen om op 1 augustus 2014 een gedegen start te kunnen maken met passend onderwijs in de regio. Alle inspanningen zijn erop gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand te brengen dat aansluit op de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de reguliere school.
 
BePO heeft in de afgelopen periode al flinke stappen gezet op weg naar passend onderwijs voor elke leerling. Onze school zet in samenwerking met BePO de voorbereidingen voor passend onderwijs voort.