Klachtenprocedure

Als er vanuit kinderen of hun ouders een klacht komt, wordt deze neergelegd
bij één van de contactpersonen van de school. Bij klachten betreffende ernstige
ruzies of pestgedrag zal de contactpersoon bemiddelen en begeleiden. Zo nodig
wordt, in overleg met betrokkenen, besloten contact op te nemen met de
vertrouwenspersoon. Ouders en kinderen worden vertegenwoordigd door de
schoolarts, de betrokken leerkrachten door een functionaris van de Arbo Unie.
Een ernstige klacht kan worden ingediend bij de Directeur Bestuurder van de
SKOR en in zeer bijzondere gevallen bij de "Klachtencommissie voor het katholiek
onderwijs". De klager  wordt bij het indienen van de klacht en de verdere procedure
begeleid door de vertrouwenspersoon.  

De klachtenregeling ligt ter inzage op school.
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs
kunt u voortaan terecht bij één loket: de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO).
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor de  informatie over de GCBO,
de klachtenprocedures, de samenstelling van de commissies, de wet-en regelgeving en
de jurisprudentie. (telefoon 0703861697).