Klachtenprocedure
Als er vanuit kinderen of hun ouders een klacht komt, wordt deze neergelegd bij één van de contactpersonen van de school. Bij klachten betreffende ernstige ruzies of pestgedrag zal de contactpersoon bemiddelen en begeleiden. Zo nodig wordt, in overleg met betrokkenen, besloten contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. Ouders en kinderen worden vertegenwoordigd door de schoolarts, de betrokken leerkrachten door een functionaris van de Arbo Unie.
Een ernstige klacht kan worden ingediend bij de Directeur Bestuurder van de SKOR en in zeer bijzondere gevallen bij de "Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs". De klager  wordt bij het indienen van de klacht en de verdere procedure begeleid door de vertrouwenspersoon.  
De klachtenregeling ligt ter inzage op school.
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u voortaan terecht bij één loket: de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor de  informatie over de GCBO, de klachtenprocedures, de samenstelling van de commissies, de wet-en regelgeving en de jurisprudentie. (telefoon 070 386 16 97)