Welkom op basisschool De Bataaf                       Deze site geeft informatie over ons unitonderwijs

 
 
                  
                                                              
 
  Het aanmelden van uw kind op de basisschool
         

 
Aanmelden voor Kinderdagopvang/Buitenschoolse opvang KaKa, klik op deze link:
                             
https://kaka.nl/vestiging/bso-de-bataaf                                                      
 
 
  Voorafgaand aan de inschrijving van een leerling wordt een gesprek gevoerd met de directeur.
                       
  Aanname en toelating van leerlingen in het kader van Passend Onderwijs
  Nu Passend Onderwijs is ingegaan willen we u informeren over wettelijke afspraken die gelden bij 
  de aanname en toelating van leerlingen. Voor de duidelijkheid is het belangrijk om te weten dat
  bij de toelating onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen zonder en met extra
  ondersteuningsbehoeften.
  Voor de leerlingen zónder extra ondersteuningsbehoefte verandert er niet veel. Voor deze
  leerlingen geldt alleen wel de nieuwe regeling dat alle leerlingen schriftelijk aangemeld moeten
  worden.
 
  De zorgplicht geldt pas vanaf het moment dat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met
  extra ondersteuningsbehoefte. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat het
  schoolbestuur er voor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft
  (en die zich bij de school aanmeldt) een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. De
  zorgplicht geldt voor het schoolbestuur van de school van aanmelding. Dit betekent niet dat de
  leerling altijd op deze school wordt toegelaten. Het betekent wel dat het bestuur de leerling pas
  mag weigeren als er een andere school is gevonden die de leerling toelaat.
 
  Aanmeldingsprocedure op 'De Bataaf'
 
 
De meeste ouders beginnen hun zoektocht naar de juiste basisschool voor hun kind, als hun kind
  2 - 2,5 jaar is.
  De directeur maakt graag tijd voor u om een informatief gesprek te voeren. 
  Uw kind(eren) mogen bij dit aanmeldingsgesprek aanwezig zijn.
  De directeur vertelt hoe er op 'De Bataaf' gewerkt wordt. U kunt uw vragen aan de directeur
  stellen, de directeur zal ook vragen aan u over uw kind(eren) stellen. Informatie over de
  ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, aandachtspunten en/of extra ondersteuningsbehoeften
  worden tijdens dit gesprek besproken om het kind een goede start op school te kunnen laten
  maken.


  Tijdens een rondleiding in het gebouw krijgt u te zien hoe er gewerkt wordt met onze jongste
  kinderen in unit 1, maar ook hoe het leren in de overige units gebeurt.
  Als u uw kind meeneemt, ziet u meteen hoe het reageert op de andere kinderen, het gebouw,
  het lokaal.
  Na afloop van het gesprek ontvangt u van de directeur een pakketje (o.a. het inschrijfformulier)
  van 'De Bataaf'.


  Natuurlijk hopen we het inschrijfformulieur van uw kind(eren) zsm ingevuld terug te ontvangen.
  De gegevens van het inschrijfformulier worden opgenomen in ons leerlingenbestand. Vanaf dat
  moment staat uw kind ingeschreven op 'De Bataaf'.


  U ontvangt na inschrijving maandelijks via de mail ons informatieblad.
  Een maand voor de 4e verjaardag van uw kind ontvangt u bericht van school: een uitnodiging voor
  een eerste kennismaking met de groepsleerkracht(en).

 
Aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

  Indien ouders vermoeden dat er extra ondersteuning nodig is bij het leren en verder ontwikkelen
  van hun kind,  geven ze dit aan in het eerste gesprek op de school. Dit is een plicht van ouders.
  Bij jonge kinderen is dit vaak nog niet mogelijk. Daarbij geldt dat de informatie tijdens het
  intakegesprek wordt gegeven.
  Voor 4 jarige kinderen kunnen ouders  gegevens aanleveren uit de voorschoolse situatie
  (peuterspeelzaal, (medisch) kinderdag verblijf). Voor leerlingen die van een andere school komen
  is er in ieder geval een onderwijskundig rapport (en mogelijk een ontwikkelingsperspectief)
  aanwezig. De school  vertelt de ouders wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de eventuele extra zorg
  en geeft informatie over de te volgen procedure.
  De datum van het intake gesprek  is de datum waarmee de termijn van 6 weken in gaat. Het gaat
  hier om 'gewone weken' en geen schoolweken. Gedurende deze periode van 6 weken blijft de
  verantwoordelijkheid voor het kind bij de school van herkomst c.q. het kinderdagverblijf of
  peuterspeelzaal.
 
  De school wijst een contactpersoon aan voor ouders, die hen van het traject op de hoogte houdt.
  (de school maakt zelf een keuze voor  de teamleider onderwijs, de IB-er, de unitleiders van unit 1,
  2 en 3). In deze periode vindt ook een vervolggesprek met ouders plaats over voor school van
  belang zijnde zaken. Dit vervolggesprek kan door de contactpersoon worden gevoerd.
 
  De school  heeft deze periode de gelegenheid om te kijken of eventueel nader onderzoek nodig is
  en een medewerker van het samenwerkingsverband in te schakelen. Ouders zijn wettelijk verplicht
  schriftelijke en volledige informatie te geven aan school betreffende hun kind. Als de school
  informatie wil opvragen bij andere instellingen, scholen en/of aanvullend onderzoek wil laten
  uitvoeren door een psycholoog of orthopedagoog, dan heeft de school hiervoor de toestemming van
  de ouders nodig.
  De leerling wordt besproken in het overleg tussen directeur/MT, IB-er, leerkracht, contactpersoon
  en eventuele andere deskundigen ( wijkteam, samenwerkingsverband e.d.) De bespreking is er op
  gericht om vast te stellen  welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft.
  Van de termijn van 6 weken kan in overleg met ouders en in het belang van het kind afgeweken
  worden door een verlenging van max. 4 weken. De contactpersoon communiceert dit ook bijtijds
  en helder naar de ouders.
 
  Het uitgangspunt voor zowel ouders als school is dat we zorgen voor een onderwijsplek die recht
  doet aan de onderwijsbehoefte van het kind. We  gaan ervan uit dat die bij ons op school gevonden
  wordt!
  Mocht blijken dat de school, ondanks alle goede wil toch niet de zorg kan bieden die uw kind nodig
  heeft, dan zorgt de school voor een passende plek waar het kind wel geplaatst kan worden.
  De termijn hiervoor is dus uiterlijk 10 weken. Is na deze 10 weken nog onvoldoende informatie
  voorhanden om een weloverwogen keuze te kunnen maken, dan wordt het kind in afwachting
  hiervan, tijdelijk geplaatst op de school waar het kind ingeschreven staat.
 
  De school waar het kind geplaatst wordt, heeft vervolgens de plicht om binnen zes weken na
  toelating
een ontwikkelingsperspectief voor de leerling op te stellen en een passend arrangement
  te realiseren. Daarbij kan de school een beroep doen op het SWV. De school maakt afspraken over
  de aanpak, de vervolgstappen en de terugkoppeling.

  Leerlingen met een visuele of auditieve beperking

  Scholen voor leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) of auditieve beperking (cluster 2)
  maken geen onderdeel uit van het SWV. Als bij het aanmeldingsgesprek of later bij nader
  onderzoek blijkt dat het een leerling is voor cluster 1 of cluster 2, dan moet de school de leerling
  doorverwijzen. Deze instellingen voor cluster 1 en 2 hebben een eigen toelatingsprocedure.
  Zorgtoewijzing in cluster 1 en 2 zal plaatsvinden door een Commissie van onderzoek die landelijk
  vastgestelde indicatiecriteria volgt.
  De contactpersoon helpt ouders bij het leggen van de juiste contacten.